Betaltjänsten insättning av dagskassa från företagskund

Tjänsten avser insättning till bankkonto i svensk bank eller Plusgiro/Bankgiro

 

ClearOn är personuppgiftsansvarig för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras
Personnummer alt födelsedatum, namn, adress, identitetshandling samt ev. epost och eller telefonnummer avseende företagets ägare / kontaktperson(er).

Grunder för behandlingen
1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
2. Efter avslutad behandling av en transaktion måste personuppgifterna bevaras i 5 år hos ClearOn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter som erhålls från annan part
Företagsuppgifter om företagets huvudmän hämtas från Bolagsverket

Uppgifter som överförs till annan part
Insättningstransaktionen (avsändare, belopp, mottagarkonto, m.m.) överförs till det svenska banksystemet eller till Plusgirot respektive till Bankgirot.
Personuppgifter kan komma att överföras till annan part inom Sverige om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, exempelvis vid penningtvättskontroll eller kontroll mot internationella sanktions- och PEP-listor.

Samtycke av kunden
Företagets företrädare behöver vara införstådd med att personuppgifter avseende kontaktpersonen behandlas och sparas enligt avtalet med ClearOn.

Rensning av personuppgifter
Då avtalet med ClearOn upphört raderas personuppgifter efter att lagstadgade spartider för transaktioner uppnåtts.