Betalning av räkningar över disk i butik

Tjänsten avser inbetalning till Plusgirokonto eller Bankgirokonto. Varumärke: Kassagirot

ClearOn är personuppgiftsansvarig för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras
Personnummer alt födelsedatum, namn, adress, identitetshandling, samt ev. epost och/eller telefonnummer.

Grunder för behandlingen
1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
2. Efter avslutad behandling av transaktionen måste personuppgifterna bevaras i 5 år hos ClearOn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter som erhållsfrån annan part
Adressuppgifter till kunder med personnummer hämtas från folkbokföringsregistret.

Uppgifter som överförts till annan part
Girotransaktionen (avsändare, belopp, mottagarkonto) överförs till Nordea bank (Plusgiro) respektive till Bankgirot (Bankgiro).
Personuppgifter kan komma att överföras till annan part inom Sverige om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, exempelvis vid penningtvättskontroll eller kontroll mot internationella sanktions- och PEP-listor.

Samtycke av kunden
Kunden behöver vara införstådd med att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan, annars kan inte uppdraget tas emot. Information om personuppgiftshanteringen finns i kundvillkoren samt i prislistan hos ombudet.

Rensning av personuppgifter
Då den lagstadgade spartiden av transaktionen uppnåtts raderas lagrade personuppgifter automatiskt. Innan den tiden uppnåtts gäller inte ”rätten att bli glömd”.