Resevaluta över disk i butik

Tjänsten avser beställning av resevaluta hos ett av ClearOns betaltjänstombud. Resevalutan  levereras till kundens postombud.

ClearOn är personuppgiftsansvarig för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras
Personnummer, namn, adress, identitetshandling, samt ev. e-post, och/eller Telefonnummer.

Grunder för behandlingen
1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
2. Efter avslutad behandling av transaktionen måste personuppgifterna bevaras i 5 år hos ClearOn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter som erhålls från annan part
Adressuppgifter till kunder med personnummer hämtas från folkbokföringsregistret.

Uppgifter som överförs till annan part
Kundens namn, adress, beställt belopp och valutaslag överförs till Bank of Ireland, First Currency Services (i Sverige) för att verkställa valutaleveransen.
Personuppgifter kan också komma att överföras till annan part inom Sverige om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, exempelvis vid penningtvättskontroll eller kontroll mot internationella sanktions- och PEP-listor.

Samtycke av kunden
Kunden behöver vara införstådd med att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan, annars kan inte uppdraget tas emot. Information om personuppgiftshanteringen finns i kundvillkoren samt i prislistan hos ombudet.

Rensning av personuppgifter
Då den lagstadgade spartiden av transaktionen uppnåtts raderas lagrade personuppgifter automatiskt. Innan den tiden uppnåtts gäller inte ”rätten att bli glömd”.