Logga in som butik eller leverantör

Sätta in dagskassor från företagskund

Tjänsten avser insättning till bankkonto i svensk bank eller Plusgiro/Bankgiro.

ClearOn är personuppgiftsansvarig för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras                        

Personnummer alt födelsedatum, namn, adress, identitetshandling samt ev. e-post och/eller telefonnummer avseende företagets ägare/kontaktperson(er).

Grunder för behandlingen    
  1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
  2. Efter avslutad behandling av en transaktion måste personuppgifterna bevaras i 5 år hos ClearOn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter som erhålls från annan part                      

Företagsuppgifter om företagets huvudmän hämtas från Bolagsverket.

Uppgifter som överförs till annan part          

Insättningstransaktionen (avsändare, belopp, mottagarkonto, mm) överförs till det svenska banksystemet eller till Plusgirot respektive till Bankgirot.

Personuppgifter kan komma att överföras till annan part inom Sverige om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, exempelvis vid penningtvättskontroll eller kontroll mot internationella sanktions- och PEP-listor.       
         

Samtycke av kunden               

Företagets företrädare behöver vara införstådd med att personuppgifter avseende kontaktpersonen behandlas och sparas enligt avtalet med ClearOn.

Rensning av personuppgifter                           

Då avtalet med ClearOn upphört raderas personuppgifter efter att lagstadgade
spartider för transaktioner uppnåtts.