Logga in som butik eller leverantör

Skicka och ta emot pengar över disk i Kassagirot, i samarbete med MoneyGram

Tjänsten avser att skicka pengar till eller ta emot pengar från en namngiven person, som vanligtvis befinner sig i ett annat land via MoneyGrams världsomspännande
nät av ombud.

ClearOn är personuppgiftsansvarig för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras                        

Personnummer alt födelsedatum, namn, adress, identitetshandling, telefonnummer, mottagarens namn samt ev. e-post.

Grunder för behandlingen    
  1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
  2. Efter avslutad behandling av transaktionen måste personuppgifterna bevaras
    i 5 år hos ClearOn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter som erhålls från annan part            

Adressuppgifter till kunder med personnummer hämtas från folkbokföringsregistret.

Uppgifter som överförs till annan part

Betalningsinformationen överförs till MoneyGram AB i USA för att kunna verkställa överföringen. Uppgifterna om transaktionen kommer vid uthämtningstillfället att bli tillgängliga hos det MoneyGram-ombud eller den bank i det mottagarland dit överföringen görs. Personuppgifter kan komma att överföras till annan part inom Sverige om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, exempelvis vid penning-tvättskontroll eller kontroll mot internationella sanktions- och PEP-listor.

Samtycke av kunden               

Kunden behöver samtycka till att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan och specifikt att personuppgifterna behöver hanteras utanför EU för att uppdraget ska kunna utföras. Information om personupp¬giftshanteringen finns i kundvillkoren för Money-Gramtjänsten samt i prislistan hos ombudet.

Rensning av personuppgifter           

Då den lagstadgade spartiden av transaktionen uppnåtts raderas lagrade 
personuppgifter automatiskt. Innan den tiden uppnåtts gäller inte ”rätten
att bli glömd”.