Logga in som butik eller leverantör

Betala räkningar över disk

Tjänsten avser inbetalning till Plusgirokonto eller Bankgirokonto
Varumärke: Kassagirot

ClearOn är personuppgiftsansvarig för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras                        

Personnummer alt födelsedatum, namn, adress, identitetshandling, samt ev. e-post och/eller telefonnummer. 

Grunder för behandlingen    
  1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
  2. Efter avslutad behandling av transaktionen måste personuppgifterna bevaras
    i 5 år hos ClearOn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter som erhålls från annan part              

Adressuppgifter till kunder med personnummer hämtas från folkbokföringsregistret.

Uppgifter som överförs till annan part          

Girotransaktionen (avsändare, belopp, mottagarkonto) överförs till Nordea bank (Plusgiro) respektive till Bankgirot (Bankgiro).

Personuppgifter kan komma att överföras till annan part inom Sverige om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, t.ex. vid penningtvättskontroll eller kontroll mot internationella sanktions- och PEP-listor.

Samtycke av kunden               

Kunden behöver vara införstådd med att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan, annars kan inte uppdraget tas emot. Information om personuppgiftshanteringen finns i kundvillkoren samt i prislistan hos ombudet.
 

Rensning av personuppgifter                 

Då den lagstadgade spartiden av transaktionen uppnåtts raderas lagrade 
personuppgifter automatiskt. Innan den tiden uppnåtts gäller inte ”rätten
att bli glömd”.