Logga in som butik eller leverantör

Lösa in Värdeavier över disk

Tjänsten avser inlösen av erhållen Värdeavi (utbetalning) hos ett av ClearOns betaltjänstombud eller i annan butik ansluten till ClearOns system. 

Personuppgiftsansvariga är Nordea, Swedbank och Bankgirot på vilkas uppdrag
ClearOn framställer Värdeavier, som postas till betalningsmottagare. Frågor om personuppgiftshanteringen ska riktas till den personuppgiftsansvarige.

ClearOn är personuppgiftsbiträde för denna tjänst.

 

Personuppgifter som hanteras                        

Personnummer, namn, adress, identitetshandling samt ev. e-post
och/eller telefonnummer.

Grunder för behandlingen    
  1. För att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot konsumenten avseende den beställda tjänsten.
  2. Efter avslutad behandling av transaktionen måste personuppgifterna bevaras
    i 5 år hos ClearOn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter som erhålls från annan part            

Adressuppgifter till kunder med personnummer hämtas från folkbokföringsregistret.

Uppgifter som överförs         

Personuppgifter kan komma att överföras till annan part inom Sverige om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, exempelvis vid penningtvättskontroll eller kontroll mot internationella sanktions- och PEP-listor.

Samtycke av kunden               

Kunden behöver vara införstådd med att personuppgifter behandlas och sparas enligt ovan, annars kan inte uppdraget tas emot. Information om personuppgiftshanteringen finns i kundvillkoren och i prislistan hos ombudet.

Rensning av personuppgifter               

Då den lagstadgade spartiden av transaktionen uppnåtts raderas lagrade 
personuppgifter automatiskt. Innan den tiden uppnåtts gäller inte ”rätten
att bli glömd”.

Arkivering       

På uppdrag av den personuppgiftsansvarige bildlagrar ClearOn inlösta värdeavier i 10 år enligt preskriptionslagen. Ingen behandling av dessa uppgifter sker såvida inte återsökning i enskilda fall begärs av den personuppgiftsansvarige eller myndighet.