Vi på ClearOn AB strävar efter att vara en hållbar och ansvarsfull aktör på den svenska marknaden. Vi är medvetna om vårt ansvar för att minska vår påverkan på miljön, främja social rättvisa och stödja ekonomiskt välbefinnande. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i vår verksamhet, strävar vi efter att skapa en positiv och varaktig inverkan på samhället och miljön runt omkring oss.

Våra huvudsakliga åtaganden inom hållbarhet omfattar följande områden:

Miljöansvar

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra vår energiförbrukning, resurseffektivitet och avfallshantering. Vi främjar användningen av digitala lösningar och minskar pappersanvändningen genom att erbjuda digitala kuponger och betalningsalternativ. Vi uppmuntrar våra kunder och leverantörer att anta miljövänliga metoder genom att erbjuda verktyg och resurser för att främja hållbarhet i hela värdekedjan.

Socialt ansvar

Vi värnar om människors rättigheter och arbetar för att säkerställa att våra affärsrelationer är grundade på rättvisa, jämlikhet och icke-diskriminering. Vi främjar mångfald och inkludering genom att erbjuda en arbetsmiljö som främjar lika möjligheter och respekt för alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi värnar om våra kunders och användares integritet och arbetar för att säkerställa att deras personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi är engagerade i att följa arbetsrättsliga bestämmelser och människorättsliga principer i våra affärsrelationer och samarbeten.

Ekonomiskt välbefinnande

Vi främjar ekonomiskt välbefinnande genom att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar och bidra till ökad lönsamhet och tillväxt för deras verksamheter. Vi är engagerade i att skapa långsiktiga och hållbara partnerskap med våra kunder och leverantörer, och att bygga förtroendefulla relationer som gynnar alla parter. Vi främjar rättvisa och transparenta affärsrelationer genom att tydligt kommunicera våra avgifter och villkor samt ge våra kunder och leverantörer möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss. Vi följer ekonomiska bestämmelser och regleringar för att säkerställa en sund och ansvarsfull ekonomisk förvaltning.

Innovation och utveckling

Vi strävar efter att vara en ledande innovatör inom vår bransch genom att kontinuerligt utveckla och förbättra tjänster för att möta våra kunders och marknadens behov. Vi främjar användningen av teknologi för att optimera processer, minska pappersanvändning och främja digitalisering.

Kommunikation och transparens

Vi är öppna och transparenta i vår kommunikation både internt och externt. Vi strävar efter att informera och engagera våra intressenter om våra hållbarhetsinsatser och framsteg.

Denna hållbarhetspolicy är en vägledning för alla våra medarbetare och partners för att arbeta tillsammans mot en mer hållbar framtid för oss alla.