1 juli, 2020

Behandling av personuppgifter

Här beskrivs hur ClearOn AB i enlighet med tillämplig  dataskydds-lagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ”GDPR” behandlar personuppgifter.

ClearOn AB (”ClearOn”) tillhandahåller olika lösningar inom värde- och informationshantering som bl.a. kuponger och betaltjänster i handeln och bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Vid tillhandahållande av dessa tjänster kan ClearOn komma att behandla personuppgifter om dig. Denna information avser att beskriva vilken personuppgiftsbehandling vi utför, varför och vilka rättigheter du har med anledning av behandlingen.

ClearOn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som hanteras i merparten av våra tjänster. Vissa tjänster utför vi på uppdrag av andra organisationer och i de fallen är ClearOn oftast personuppgiftsbiträde medan våra uppdragsgivare då är personuppgiftsansvariga. Se mer information om ansvarsfördelningen nedan under respektive tjänst.

I båda fallen beskrivna ovan är vi på ClearOn angelägna att följa de lagar och regler som gäller för personuppgiftsbehandlingen. Det innebär bland annat:

 • att vi tydligt ska informera om när personuppgifter behandlas och lagras
 • att vi informerar om på vilken grund vi lagrar uppgifterna och hur länge de sparas
 • att vi upplyser om personuppgifterna behöver hanteras av någon annan part
 • att vi inte använder insamlade personuppgifter för något annat ändamål än vad vi angett
 • att uppgifterna raderas när de inte längre behövs
 • att vi är lyhörda för förfrågningar och önskemål angående lagrade personuppgifter

 

Eftersom ClearOn tillhandahåller flera olika tjänster för olika ändamål beskrivs personuppgiftshanteringen i mer detalj per tjänst i listan nedan. Klicka på den eller de tjänster i listan som du är intresserad av.

Allmänna villkor för personuppgiftsbehandlingen, dina rättigheter samt kontaktuppgifter finner du längre ner i dokumentet.

ClearOns tjänster och personuppgifts-behandling

Betaltjänster över disk i butik             

 

Digitala kupongtjänster


Konsumentförfrågningar


Företagstjänster

 

Allmänna förutsättningar för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifter vi hanterar

ClearOn erhåller personuppgifter om dig främst när du lämnar dem till oss direkt eller från en av våra uppdragsgivare som du har ett kundförhållande med, t.ex. om du begär en tjänst som vi tillhandahåller i en butik eller genom medlemskap i kundklubben hos en av våra uppdragsgivare. I våra betaltjänster kan vi komma
att komplettera personuppgifterna med uppgifter från folkbokföringsregistret, t.ex adress.

De personuppgifter som kan komma att behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster är:

 • generella uppgifter om dig, såsom namn och kontaktuppgifter och detaljer om den tjänst du använder
 • personnummer och uppgifter om din identitetshandling, samt giro- eller bankkontonummer samt betalningsmottagare när du använder våra betaltjänster

När ClearOn behandlar personuppgifter för att tillhandahålla en tjänst som du beställt direkt från ClearOn sker behandlingen för att uppfylla ClearOns avtalsförpliktelse gentemot dig. Om behandlingen sker för att du ska erhålla tjänster med anledning av avtal med någon av ClearOns uppdragsgivare behandlar ClearOn dina personuppgifter för vår och vår uppdragsgivares berättigade intresse att kunna erbjuda dig dessa tjänster. Personuppgifter kan också komma att behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag, t.ex. vid penningtvättskontroll.

Överföring av personuppgifter till annan part

ClearOn överför personuppgifter till banker, samarbetspartners, och ytterligare kategorier av mottagare inklusive myndigheter. Överföringen sker för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt för att uppfylla krav som vi har enligt lag.
När vi lämnar ut information till andra som behandlar dina personuppgifter för vår räkning kommer vi säkerställa att dessa aktörer behandlar dina personuppgifter säkert och i enlighet med tillämplig lag. I beskrivningen för respektive tjänst anger vi om uppgifter överförs och i så fall till vem.

Inhämtande av personuppgifter från annan part

I de fall ClearOn är personuppgiftsbiträde så erhåller vi dina personuppgifter från vår uppdragsgivare, tex ett företag eller en bank, som då är personuppgiftsansvarig.
I flera av våra tjänster så kompletterar vi person¬uppgifterna för att kunna utföra tjänsten. Det handlar då om att inhämta namn och adress, vilket görs elektroniskt från folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt uppdrag behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet, utöva våra rättigheter samt fullgöra våra avtal och åtaganden gentemot våra uppdragsgivare eller mot dig som kund. För varje tjänst vi tillhandahåller har vi angett de kriterier som gäller för hur länge personuppgifterna behandlas eller sparas.

Säkerhet

ClearOn vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda person-uppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. ClearOn har en egen drift och övervakning av de aktuella tjänsterna. Vi följer IT-säkerhetsstandarden ISO 27000 vilket bland annat innebär att alla system som hanterar personuppgifter skyddas av behörighetssystem som enbart ger åtkomst till den personal som arbetar med respektive tjänst. Samtliga våra verksamhetskritiska IT-system är dubblerade i två åtskilda dataanläggningar och vi har nätverksskydd med brandväggar och andra skyddsmekanismer enligt vedertagen praxis.

Samtycke

För de tjänster där du väljer att delta i kampanjer och ta del av erbjudanden eller marknadsföring via t.ex. webbtjänster eller sociala media gäller att du behöver ge oss eller vår uppdragsgivare ditt samtycke till att vi utför den nödvändiga personuppgiftsbehandlingen för tjänsten, tillhandahåller dig nyhetsbrev eller ger dig kommande erbjudanden.

Kontaktformulär samtycke
”Jag är medveten om att ClearOn lagrar mina personuppgifter enligt ovan för att hantera ärende avseende kontaktformulär.”:
ClearOn AB vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att tillhandahålla våra tjänster samt skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.
Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.
De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig är

 • namn,
 • e-postadress,
 • telefonnummer

 

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som ClearOn utför angående dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
Begäran av registerutdrag måste göras skriftligen. Observera att underlaget finns i två utföranden.

 • Blankett för dig som har svenskt personnummer, klicka HÄR
 • Blankett för dig som saknar svenskt personnummer, klicka HÄR

 

Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och ClearOn kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse t.ex. när ClearOn behandlar personuppgifter om dig för att tillhandahålla tjänster med anledning av ditt avtal med någon av ClearOns samarbetspartners.

Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om i) du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, ii) personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering; iii) personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav; iv) du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av ClearOn utan ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till ClearOn i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. för att utöva dina rättigheter enligt ovan kan du göra detta genom att kontakta vår Kundsupport:

E-post: kundsupport@clearon.se
Telefonnummer: 020-78 22 22
Postadress: ClearOn AB, 107 82 Stockholm

Om vi inte är överens

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss för att framföra dina klagomål på ovanstående kontaktuppgifter. Du har även alltid rätt rätt att inge klagomål till Datainspektionen som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.